De definitieve gids voor Gegalvaniseerde tackernagels

127 profielsysteem aluminium/buitendeuren FH m2 Meting meeteenheid: per m2 meetcode: netto oppervlakte van alle buitendeuren, zonder onderscheid in type. De afmetingen geraken bepaald aan een hand van de dagopeningen. aard betreffende de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Afmetingen en draairichtingen aangaande een buitendeuren in overeenstemming met gevel- en/ofwel ramenplannen. Specificaties Inbraakweerstand in overeenstemming met NBN EN 1627 (tabel 18 van NBN B ) Inkomdeuren (privatief): klasse RC2-N (betreffende veiligheidsbeglazing conform glasnorm) Hang- en sluitwerk: Aantal scharnieren en paumellen en handelwijze aangaande ophanging, in functie van dit eigen gewicht en de afmetingen beantwoorden aan de voorschriften met NBN B en STS 53.6
7
8
9, en betreffende de technische goedkeuring betreffende dit profielsysteem en dit beslag. Een buitendeurvleugels worden daarbij afgehangen aan minimaal 4 paumellen / scharnieren type 3D (regelbaar in hoogte, breedte en diepte). Aantal sluitpunten: minimum 3 te voorzien betreffende inbraakvertragende paddestoeltaps en ons dievenklauw met een scharnierkant, beiden uitgevoerd in ons legering welke staal bevat. Voorzien met ons nachtschoot van minimum 20 mm met ons sluiting in één of een paar toeren. Deurbeslag: standaard beslag systeemleverancier in overeenstemming met een gestelde prestaties voor het schrijnwerk als totaal (zie hang- en sluitwerk - standaard beslag) Een onderdorpel wordt voorzien betreffende een geïntegreerde vaste tochtborstel. Aanvullende specificaties (te schrappen via ontwerper zo niet met inzet) Warmtedoorgangscoëfficiënt aanmeldingen (Uf-waarde): max.

Bij gebruik met voorgemengde fabrieksmortels van het natte type legt de aannemer de leveringsbonnen vanwege met de architect. Op die bonnen horen te de herkomst en structuur vermeld staan. De mortel wordt verwerkt vooraleer de binding optreedt. Na een mortel is aangemaakt, is dit verboden opnieuw mineraalwater juiste mengsel toevoegen en opnieuw te mengen. De aannemer beschermt een mortel anti weersinvloeden materialen hulpstukken materialen hulpstukken/spouwankers Een NBN EN Voorschriften vanwege hulpstukken wegens metselwerktoebehoren - Deel 2: Spouwhaken, bandstaal, balkschoenen en kraagijzers is van inzet. Een verankeringslengte aangaande de spouwankers bedraagt minimaal 30 mm. Diameter over de spouwankers kan zijn summier 4 mm. Voor gelijmd metselwerk geraken aangepaste spouwankers betreffende afgeplatte uiteinden voorzien. De spouwankers zijn zo geschapen het doorstroming betreffende het drinkwater over het buitenspouwblad naar het binnenspouwblad verhinderd is materialen hulpstukken/spouwankers normale spouwankers PM Een spouwankers geraken ingemetst in het binnen- en buitenspouwblad. Meting aard over een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Portiersgebouw containerpark Boom 86

171 wegens buizen, fittingen en dit systeem (2000). Ze bestaan vervaardigd uit hittebestendig PPc (polypropyleen copolymeren), waaraan de nodige stoffen zijn toegevoegd voor een vervaardiging van buizen en ter correctie betreffende een mechanische eigenschappen, alsmede tot 2 à 2,5 massa % rookzwart of titaanrood voor het behalen met ons grijze ofwel witte kleur. Bovenaan kan zijn de pijp voorzien aangaande tweedelig schroefkoppelstuk voor vastklemming van ons aansluitslang. SPECIFICATIES Diameter : 40mm Kleur : wit Sifon : met het onledigbare type met reukdichte afsluiting De sifon is voelbaar tegen de muur geplaatst. Inzet Overdrukventiel verwarmingsinstallatie, condensaatafvoer warmtepomp, overloop ventilatietoestellen; verluchtingsbuizen doorgaans PM Dit betreft een service en plaatsing met een verluchtingsbuizen (standleidingen), bestemd vanwege de verluchting over dit sanitair afvoernet. In overeenstemming betreffende de algemene en/of verschillende bepalingen over dit apart bestek, dienen de tussen deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij in overeenstemming met uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, aldoor te omvatten de desnoods noodzakelijke studies, vanwege zover niet geregistreerd in dit aanbestedingsbundel; de sleuven, inkepingen en doorboringen in muren en vloeren, nodig wegens dit verwezenlijken aangaande bovenvermelde werken, evenals al die daaruit voortvloeiende herstellingen; de service en plaatsing met al die verluchtingsbuizen, met inbegrip van een nodige bocht- en hulpstukken, de bevestigingsmiddelen; de dakdoorvoeren en afdekkappen, wegens zover ook niet geregistreerd indien ons afzonderlijke post; een waterdichting van een daken; een gevraagde as-built plannen van het verluchtingsnet.

235 en ons berekening aangaande de kortsluitvermogens met iedere kast kan zijn vooraf ter goedkeuring vanwege te leggen met een ingenieur methodes. Dit kortsluitvermogen dient overal ten minste groter of direct te zijn met 6kA. Ieder bord bevat een apparatuur aangegeven op het schema der borden betreffende verwijzing tot een bijgevoegde legende. Iedere schakelkast wordt zo gedimensioneerd en daar kan zijn almaar een reserveruimte van minimum twintig% met een voorziene vertrekken, tenzij anders vermeld in het speciaal bestek. De railstelsels en de tussen sensatie staande delen worden afgeschermd via een plaat in isolerend bouwstof. Zoveel geoorloofd kan zijn die album in één vlak afneembaar. Ze is voorzien van al die nodige openingen vanwege de bediening over een apparatuur. Alle vertrekken (beveiligingen en schakelaars) geraken gemerkt betreffende gegraveerde plaatjes overeenkomstig de vermelding op de schema's. Een sluiting aangaande elk bord wordt voorzien over ons inbouw cilinderslot met afneembare sleutel. Een slotcombinatie kan zijn vanwege elk bord dezelfde, waardoor betreffende één sleutel ieder bord toegankelijk is, niettemin geraken 2 sleutels per bord bijgeleverd. Met de binnenzijde aangaande een deur wordt ons planhouder voorzien. Elk bord is met een buitenzijde voorzien aangaande bestaan benaming en vermelding met de dienstspanning in gegraveerde letters. Ieder bord kan zijn van dit type B.f.3. of B.f.4. conform dit typebestek 400.B.02. en vervaardigd uit metaal, tenzij anders vermeld. Een automaten mogen aldoor individueel gedemonteerd worden. De aannemer vergewist zichzelf aangaande een gelegenheid tot plaatsing (volgens een aanduiding op plan) vooraleer deze een bestelling betreffende elk verdeelbord vastlegt. Al die borden zijn uitgerust met een inwendige TL-verlichting en ons stopcontact. Een micro-schakelaar in een deur bedient de verlichting. Beiden worden gevoed via een stroomkring aangesloten wegens een hoofdschakelaar en beveiligd door ons automaat met vriendelijk onderbrekingsvermogen. De opbouw en constructie van dit bord dient te voldoen met de norm NBN EN en juiste lastenboek 400B.

Ter hoogte over de spouwaanzet, tussen een waterkerende laag, moet een waterbestendig isolatiemateriaal (bijv. XPS) aangewend geraken of dien het isolatiemateriaal compleet ingesloten uithangen tussen een paar waterdichte lagen. Als regels aangaande echt meesterschap gelden een richtlijnen en typedetails aangaande het Informatieblad met dit BUtgb Geïsoleerde spouwmuren met gevelmetselwerk. De platen mogen pas worden aangebracht na voorafgaandelijke keuring met het binnenspouwblad, in overeenstemming met een faseringen vermeld in hoofdstuk 22. Een aannemer zal er over waken het een isolatie ons ononderbroken geheel vormt. Koudebruggen en vervormingen aangaande de isolatielaag geraken vermeden. Een platen geraken dus in zo omvangrijk mogelijke afmetingen, nauwsluitend tegen de binnenzijde aangaande een spouw en onderling juist aansluitend in verband geplaatst. Ze worden waar nodig aantrekkelijk recht versneden een volmaakte aansluiting tegen andere bouwelementen. De isolatie is aangebracht betreffende de lange zijde horizontaal (en eventuele groef of sponning met een onderzijde) en betreffende verspringende verticale naden. Zo de isolatielaag is samengesteld uit verschillende lagen wordt de isolatie betreffende een bijkomende laag geschrankt geplaatst tov een achterliggende laag. Aan een hoeken is een isolatie alsmaar aan een volledige dikte doorgetrokken. Een isolatie sluit nauwkeurig met op dit buitenschrijnwerk. Perforaties van het isolatiemateriaal worden tot een minimum beperkt door een aangepaste afwisseling met een vorm en de plaatsingswijze aangaande een spouwankers. Een platen dienen te ieder m2 op tenminste 5 Portiersgebouw containerpark Boom 92

- Slechts al door het indienen met bestaan inschrijving, is de aannemer verondersteld compleet op een hoogte te zijn met een toestand aangaande een bouwplaats en van alle in onderhevig bestek vermelde documenten, en louter weet door zijn deelneming aan een aanbesteding verklaart hij zichzelf buiten voorbehoud te onderwerpen met de voorschriften van dat bestek. - De aannemer dien op persoonlijk kosten en op eigen risico wensen wegens de bevoorrading met water en elektriciteit benodigd voor bestaan taken. Hij doet al die nodige stappen vanwege de verbinding betreffende de verscheidene netten evenals een kosten wegens connectie, meters, enz... Een aanbestedende overheid draagt noch rechtstreeks noch onrechtstreeks voor in de onkosten met welke bevoorrading. - Voor de voorlopige oplevering dient de aannemer de terreinen zorgvuldig gereinigd en in een onberispelijke staat af te afleveren. - De permanente reiniging betreffende een wegen en/of de directe omgeving van de bouwplaats valt ten laste aangaande de aannemer, evenals het vervoer betreffende het puin tot behalve een eigendom met een aanbestedende overheid. Zo het ook niet gebeurt, is dit puin ambtshalve door het bestuur op onkosten met de aannemer verwijderd, zonder aanmaning. Deze bepaling geldt vanwege de zones waar de aannemer geacht wordt zijn werken uit te voeren. - Alle kosten vanwege de protectie van de bestaande constructies gedurende een uitvoering van de werken vallen uitsluitend ten laste van een aannemer, het wensen zijn zeggen weet dit bouwstof het benodigd is vanwege zijn werken, zowel voor de eigenlijke uitvoering indien teneinde ongelukken en beschadigingen aan de bestaande constructies te vermijden. - De aannemer is indien enige verantwoordelijk vanwege zijn werktuig en vanwege bestaan materiaal dat geïnstalleerd of gestockeerd is. Het bestuur wijst alle verantwoordelijkheid af voor Portiersgebouw containerpark Boom 24

209 Een aannemer gaat zichzelf strikt houden aan een plaatsings- en verwerkingsvoorschriften betreffende de fabrikant van dit vloerverwarmingssysteem. De leverancier gaat ons schriftelijke garantie van minimum 10 jaar melden op de uitstekende capaciteit en een juiste functie van dit systeem met verzekering voor alle eventuele gevolgschaden te wijten juiste vloerverwarmingssysteem. De garantiebewijs zal medeondertekend geraken door een aannemer en de fabrikant. Voor het uittekenen aangaande een uitzetvoegen wordt er op een werf een allereerste coöridinatie gedaan betreffende de architect en handige aannemer. Naderhand zal een inschrijver deze op het idee laten optekenen en legt hij die wegens ter goedkeuring met een Architect en een pilootaannemer. Teneinde rekening te houden betreffende de uitzetvoegen voor ons tegelvloer gaat de installateur er zichzelf over vergewissen hetgeen een legstructuur van de tegels kan zijn, zijnde recht of diagonaal. Een aannemer vloerverwarming zal bijzonder nauw coördineren met een vloerder, een architect en het studiebureau om een nodige uitzetvoegen te voorzien in een grote ruimtes. Daar geraken uitzetvoegen voorzien aan iedere deur. De omvangrijke ruimtes moeten naargelang een mogelijkheden in stroken geraken ingedeeld. In de afwerkvloer moeten hiertoe polystyreen stroken betreffende 10mm dikte geplaatst geraken. Deze uitzetvoegen geraken in de betegeling doorgetrokken en opgespoten betreffende siliconen.

Dit toepassing van een zeer soepele geleider, uiteraard vervaardigd uit menigvuldige kleinere koperen draadjes, ofwel soepele tres, kan zijn verboden. Ondergrondse mineraalwater- en gasleidingen mogen nimmer aangewend geraken als aardverbinding. De plaatsing gebeurt conform art. 69 aangaande het AREI en dit art. twee met dit M.B. over 6/10/1981, waarbij een spreidingsweerstand van een aardverbinding conform dien bestaan betreffende een bepalingen vermeld in het AREI. Voor elk ander gebouw, daar waar een funderingen tot op een diepte van minimaal 60 cm reiken, moet de aardverbinding minimaal bestaan uit een aardingslus aangebracht op de bodem betreffende een funderingssleuven met een buitenmuren. Dit aanbrengen met een aardingslus gaat continue op ons ongeroerde vloer geschieden tegenaan een buitenzijde over een funderingssleuf. Ze mag nauwelijks aanleiding melden tot vermindering aangaande de draagkracht betreffende de funderingen en mag in geen geval direct in aanraking komen met de funderingen. Hiertoe wordt de aardingslus bedekt met een zuiverheidslaag aangaande 5 cm. Het aanbrengen aangaande een zuiverheidlaag zal pas geschieden na een inspectie met een aardingslus via dit bestuur. Teneinde een aardverbindinglus op een bodem met een sleuf te houden worden enkel bevestigingsmiddelen (haken, krammen,...) gebruikt uit koper ofwel ons materiaal zonder corrosieve inwerking op het metaal van de aardingslus. Bij fundering op putten, palen, of algemene funderingsplaat gaat een aardverbindinglus om een putten, palen ofwel langspeelplaat gelegd geraken. Portiersgebouw containerpark Boom 72

104 26 STRUCTUURELEMENTEN Betreffende BETON structuurelementen gewapend beton - meestal Dit hoofdstuk omvat alle ruwbouwelementen over de bovenbouw uitgevoerd in stortklaar ofwel geprefabriceerd gewapend beton meestal stabiliteitsstudie PM STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE AANNEMER De bezorging gebeurt in overeenstemming betreffende een bepalingen met art.4 twee over een bijlagen voor het KB met tot bepaling met de algemene uitvoeringsregels aangaande overheidsopdrachten vanwege openbare werken (Algemene aannemingsvoorwaarden voor overheidsopdrachten voor de aanneming met werken, leveringen en diensten en vanwege de concessies vanwege openbare werken). De kosten vanwege het verrichten betreffende de studie van een betonconstructie zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen over de respectievelijke posten met het apart bestek. Een werktekeningen van de ingenieur, welke via de aannemer belast wordt betreffende een stabiliteitsstudie, geraken voor de aanvang met een desbetreffende werken en ten laatste twee maanden na toekenning betreffende een werken ter goedkeuring voorgelegd juiste werkbestuur.

Please contact the server administrator at webmaster@tackerplaza.nl to inform them ofwel the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

237 16 mm² toelaten door het aanspannen met een klemstuk betreffende spanvijs. Vanwege geleiders met ons doorsnede groter vervolgens 16 mm², wordt toepassing gemaakt over koperen klemmen betreffende een doorsnede identiek betreffende de doorsnede der voedingsleidingen. Een klemmen zijn over ons type dat op een plat metaal of op ons daartoe bestemde rail kan geraken vastgemaakt. Zij horen te individueel kunnen geraken genummerd, de aangebrachte herkenningstekens horen te onuitwisbaar zijn. Kabelwerk: Dit kabelwerk tussen het railstelsel van een kast en een apparaten met ons nominale stroomsterkte kleiner vervolgens 125 A, gebeurt door middel over geïsoleerde draad of kabel betreffende get more info een omhulsel uit ons plastische stof. De kabels en draden beschikken over dezelfde doorsnede over de geleiders die zij verlengen. Het kabelwerk moet worden uitgevoerd betreffende de grootste zorg. Dit kabelwerk wordt uitgevoerd in banden betreffende een enkele laag en ook niet in bundels. De banden bestaan op het raam bevestigd. Een bevestiging gebeurt door medicament van bevestigingen in een verhouding van één al die 150 mm. In elk geval fungeert een bevestiging te geraken voorzien zo kort mogelijk voor de ingang en een uitgang aangaande iedere kromming. Het aantal krommingen en richtingsafwijkingen moet tot dit strikte minimum beperkt worden. Een banden moeten streng evenwijdig bestaan met de hoofdrichtingen (lengte, breedte, hoogte). Verbinding in waaiervorm is verboden. Een bochten vertonen geen scherpe hoek, maar een constante kromming met een straal van 15 mm wegens de meest gekromde geleider. Al die geleiders aangaande eenzelfde groep lopen volmaakt concentrisch betreffende elkander in een bochten. Dit gebruik over omhulsels in een gedaante van korte gaten is tevens toegelaten. In het geval dient toepassing gemaakt van soepele draden in isolerende omhulsels van verscheidene kleurcombinaties, welke een kringen of een types der meerdere kringen karakteriseren. De geleiders aangesloten op een rails teneinde deze te verlengen tot de klemmen, dienen gelijke kleur te hebben mits die rails.

91 niet-dragende binnenmuur doorgaans niet-dragende binnenmuur snelbouw De NBN EN Voorschriften voor metselstenen Deel 4: Metselbaksteen is betreffende inzet. Enkel stenen behorende tot categorie I overeenkomstig NBN EN mogen toegepast geraken. De stenen dragen dit BENOR-merk of gelijkwaardig. Voor iedere service wordt ons certificaat van oorsprong gevoegd. De aannemer legt ons staal en prestatiefiche ter goedkeuring vanwege met een ontwerper. Specificaties Stenen: formaat (lxbxh): modulair formaat op voorstel met aannemer bruto droge volumemassa: min. 800 kg/m³ (tolerantiecategorie D1 ofwel D2) genormaliseerde gemiddelde druksterkte f b : min. 10 N/mm² kopvlak: vlak oppervlakkeuze aannemer Type mortel: mortel vanwege handige toepassing overeenkomstig art Dikte van de voegen: naar afwisseling aannemer rekening houdend betreffende hierboven vermeld morteltype Metselverband: halfsteens verband Een ook niet-dragende binnenmuren geraken ter plaatse gemetst volgens art Het metselwerk wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regels betreffende een kunst en overeenkomstig een richtlijnen van de fabrikant.

170 PE 10 x ND diameter of maximum 200 cm 15 x ND diameter ofwel minimum 2 per verdieping Juiste plafond opgehangen horizontale leidingen worden zo hoog geoorloofd geplaatst. Een bevestigingswijze zal voldoende degelijk zijn teneinde het zwaarte betreffende de volle horizontale leidingen te kunnen hebben. De vasthechting gebeurt betreffende vaste beugels en/of voldoende onderlegschalen welke de buis kompleet immobiliseren. AKOESTISCHE VOORZORGEN Volgende elementen beschikken over hun invloed op dit inperken betreffende akoestische hinder m.b.t. slaggeluid en stroomgeluid : wanddikte buizen, geluiddempende beugels, geïsoleerde muur en vloerdoorgangen, isolatie omheen buizen. Als referentie kan zijn de norm NBN S met toepassing. Voor de overgang met een standleiding tot een horizontale collectorleiding is er ons akoestisch loodvrije geluidsisolatiemat aangebracht, dit in een bocht alleen, 1m voor en 1m na een richtingsverandering afvoerbuizen - PVC FH m Buizen en hulpstukken vervaardigd uit hard PVC, respectievelijk PVC-C (Gechloreerd PVC) / PVC-U (Ongeplastificeerd PVC). Een buizen en de hulpstukken hebben het BENOR-merk. SPECIFICATIES Type: PVC-C (Gechloreerd PVC) / PVC-U dan ook (Ongeplastificeerd PVC) Nominale buitendiameters: overeenkomstig de aanduidingen op een organiseren en/of een samenvattende meetstaat. Nominale wanddikten betreffende buizen en hulpstukken: volgens tabellen i.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen via ontwerper ingeval ook niet met toepassing) Al die ingewerkte metalen leidingen moeten beschermd geraken tegen corrosie. Om ons vlak oppervlak te bekomen is een isolatielaag na verharding geschuurd (vlakheidstolerantie ca. 4 cm / twee m) en opgeveegd. Inzet Vloer met al die ruimtes in dit gebouw vochtwerende lagen - doorgaans vochtwerende lagen - PE-folie PM Meting aard met een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in een eenheidsprijs met een dekvloer. Specificaties Type: ongewapend Dikte: min. 0,twee mm De folie wordt geplaatst met overlappingen betreffende minstens 30 cm en wordt tegen de muren opgetrokken tot op twee cm boven dit afgewerkte vloerpeil. Beschadigde segmenten geraken hersteld betreffende ons bijkomend stuk folie, continue betreffende tenminste 30 cm overlapping. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften Een folie is losliggend aangebracht Een naadoverlappingen geraken nauwgezet verlijmd over de volledige breedte betreffende een naad en samengedrukt. Naadbreedte: min. 5 cm. Opstandhoogte: min. 10 cm Toepassing Folie tussen vloerisolatie en chape cementgebonden dekvloeren - algemeen Materialen De bepalingen aangaande TV 189 Dekvloeren Deel 5 bestaan over inzet. Bindmiddel cement overeenkomstig NBN EN Toeslagstoffen overeenkomstig NBN EN Portiersgebouw containerpark Boom 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De definitieve gids voor Gegalvaniseerde tackernagels”

Leave a Reply

Gravatar